Rozdíly mezi fyzickou a právnickou osobou

V případě, že se podnikatel rozhodne jít sice ze začátku poměrně náročnější, ale zato pro budoucí podnikání z právního a podnikatelského pohledu vhodnější cestou, založí si společnost s ručením omezeným podle nového obchodní korporaci. Ve většině případů se stane i zaměstnancem své vlastní korporace.

OSVČ musí ze svých příjmů po odpočtu výdajů odvést daň z příjmů fyzických osob ve výši 15 %. Pojistné na sociální pojištění činí 29,2 % a zdravotní pojištění 13,5 %, celkem tedy 42,7 % z vyměřovacího základu, který činí polovinu daňového základu. Kromě polovičního vyměřovacího základu pro sociální a zdravotní pojištění má OSVČ ještě výhodu v možnosti danit paušálními výdaji bez nutnosti sledovat skutečné výdaje pro podnikání. Fyzická osoba si sociální a zdravotní pojištění nemůže odečíst ze základu.

Společnost s ručením omezeným- obchodní korporace musí odvést z rozdílu mezi výnosy a náklady daň z příjmů právnických osob ve výši 19 %. Podíly společníků se musí ještě zdanit srážkovou daní ve výši 15 %. U s.r.o. - obchodní korporace podnikatel buď figuruje jako společník s odměnami bez zaměstnaneckého poměru, nebo jako zaměstnanec, případně kombinace obojího. Obecně se doporučuje zaměstnanecký poměr, ať může čerpat společník cestovních náhrady a jiné benefity.
Obchodní korporace má povinnost vést účetnictví a za určitých podmínek spadá i pod povinný audit účetní závěrky.

Z pohledu právního a podnikatelského se naopak jeví jako výhodnější podnikání pod s.r.o., jak ukazuje následující přehled. Konečné rozhodnutí a volbu vhodné formy podnikání však stejně musí udělat každý jednotlivec sám za sebe.

 

Fyzická osoba (OSVČ)   Právnická osoba (s.r.o. -obchodní korporace
OSVČ ručí za své závazky celým majetkem.   Majitelé ručí za závazky společnosti jen do výše nesplaceného základního kapitálu, nově i jen do výše jediné koruny.
Fyzická osoba může působit jako těžko zastupitelná se schopností plnění závazků v případě problémů.   Právnická osoba působí důvěryhodněji. Snadněji buduje svou image. Na první pohled není zřejmé, zda je to jednočlenná společnost, nebo podnikání více osob.
Dobré jméno, které si fyzická osoba vybuduje, většinou padá s ukončením jejího aktivního pracovního života.   S.r.o. každým rokem své existence buduje obchodní jméno a historii firmy, čímž zvyšuje svoji hodnotu nejen v očích obchodních partnerů.
Sociální a zdravotní pojištění nelze odečíst z daní.   Sociální a zdravotní pojištění hrazené za zaměstnance je daňově uznatelným nákladem. Navíc lze pro zaměstnance (i podnikatel sám pro sebe) získat benefity (např. příspěvek na životní pojištění apod.).
OSVČ musí platit nejen daň z příjmů (15 %), ale také sociální a zdravotní pojištění ze všeho, co vydělá, na druhé straně může uplatnit výdaje paušálem.   Právnická osoba platí pouze daň z příjmů (19 %) a srážkovou daň ze zisku rozděleného mezi společníky (15 %).
OSVČ musí podnikat pod svým jménem, ke kterému může přidat odlišující dodatek. Případně může použít svou „značku“, ale oficiální (např. fakturační) údaje musí obsahovat jeho jméno.   Společnost s r. o. podniká pod libovolným názvem, který si zvolí při založení, což je důležité při propagaci společnosti.
Některé společnosti se vyhýbají nákupu služeb od OSVČ, aby se vyhnuly obvinění ze švarcsystému.   Společnosti a státní úřady často ve výběrových řízeních podmiňují účast právní formou s.r.o. nebo a.s. Lepší přístup k dotacím ze státního rozpočtu a EU.
OSVČ je v praxi vždy pouze společností o jednom člověku.   Společnost s r. o. může expandovat navýšením vkladů, přistoupením nových společníků.
OSVČ nemůže účinně delegovat řízení podnikání na jinou osobu.   Řízení společnosti s r. o. Je možné předat jednateli nebo dalším společníkům, případně určit jinou zodpovědnou osobu (např. prokurista).
Fyzická osoba v průběhu svého podnikání může zvyšovat cenu své práce, ale nebuduje žádnou hodnotu, kterou by bylo možné jednoduše převést na jinou osobu.   Hodnota společnosti s r. o. se v čase zvyšuje, je možné ji prodat nebo předat potomkům. Navíc při ukončení podnikání je snazší převést s.r.o. jedinou smlouvou, než prodávat veškerý majetek OSVČ.

 

Pracujeme s programy
Pohoda
QI
Helios
Vega
bussinesinfoceska-danova-spravaceska-sprava-socialniho-zabespecenihospodarska-komisekomora-danovych-poradcuministerstvo-financiobchodni-rejstrikstatnisprava